Zamawiajacy: Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój
Kontakt: tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail: zamowienia@zoz.busko.com.pl, Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 661

Data publikacji: 2016-10-06 10:20:13

Przedmiot: Dostawa produktu leczniczego Ledipasvirum Sofosbuvirum do apteki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/56/2016.

Treść przetargu:
06/10/2016 S193 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Busko-Zdrój: Produkty farmaceutyczne 2016/S 193-347925 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67 Osoba do kontaktów: Dorota Krzak, Kamil Kokoszczyk, Anna Rasińska – Sekcja Zamówień Publicznych i Zakupów tel. 378-24-01 wew. 244 28-100 Busko-Zdrój Polska Tel.: +48 413782401-244 E-mail: zamowienia@zoz.busko.com.pl Faks: +48 413782401-244 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zoz.busko.com.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa produktu leczniczego Ledipasvirum Sofosbuvirum do apteki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój. Kod NUTS PL331 II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu Zamówienie obejmuje dostawę produktu leczniczego Ledipasvirum +Sofosbuvirum tabl. powlekane 90 + 400 mg., wielkość opakowania 28 tabletek. II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8)Części To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2)Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: Zakres: między 135 000 i 138 888 PLN II.2.2)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3)Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)Warunki dotyczące zamówienia III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000.00 PLN przed upływem terminu składania ofert zgodnie z zapisem pkt 17 SIWZ. III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Środki własne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju pozyskane z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Pzp, w tym: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 2. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 SIWZ podlegają sumowaniu. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 SIWZ wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. III.1.4)Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2)Warunki udziału III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca powinien posiadać: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4 SIWZ, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Dokumenty o których mowa powyżej w pkt. a), b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w pkt. c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu; e) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczy dokument wskazany nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. a), b), c) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt d) stosuje się odpowiednio; f) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.4.4 ppkt a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt d) zdanie pierwsze stosuje się. III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 PLN. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Minimalny poziom oc 150000,00 PLN. III.2.3)Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca powinien dysponować co najmniej 1 osobą, uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia posiadającą wykształcenie wyższe farmaceutyczne. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Min. 1 osoba z wykształceniem wyższym farmaceutycznym. III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga 60 2. Termin dostawy. Waga 40 IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZOZ/DO/OM/ZP/56/2016 IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 10.11.2016 - 09:00 IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 11.11.2016 - 9:30 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3)Informacje dodatkowe VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamowień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a 01-676 Warszawa Polska VI.4.2)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w iny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamowień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a 01-676 Warszawa Polska VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 3.10.2016

Załączone pliki:

SIWZ dostawa produktu leczniczego Ledipasvirum Sofosbuvirum ZOZ/DO/OM/ZP/56/16
(SIWZ_dostawa_leku_Harvoni_apteka_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.rar - 18377.078 KB) Data publikacji: 2016-10-06 10:23:13 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: siwz

Załączniki do SIWZ dostawa produktu leczniczego Ledipasvirum Sofosbuvirum ZOZ/DO/OM/ZP/56/16
(Zalaczniki_do_SIWZ_dostawa_leku_Harvoni_apteka_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.rar - 482.997 KB) Data publikacji: 2016-10-06 10:25:16 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: załączniki do siwz

Odpowiedzi na zapytania nr 1 dostawa produktu leczniczego Ledipasvirum Sofosbuvirum
(Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_dostawa_leku_Harvoni_apteka_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.rar - 2003.101 KB) Data publikacji: 2016-10-21 08:37:03 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Odpowiedzi nr 1

Odpowiedzi na zapytania nr 2 dostawa produktu leczniczego Ledipasvirum Sofosbuvirum
(Odpowiedzi_na_zapytania_nr_2_dostawa_leku_Harvoni_apteka_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.rar - 1135.609 KB) Data publikacji: 2016-10-21 08:38:37 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: odpowiedzi nr 2

Protokół z otwarcia ofert dostawa produktu leczniczego Ledipasvirum Sofosbuvirum
(Protokol_z_otwarcia_ofert_dostawa_leku_Harvoni_apteka_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.pdf - 795.217 KB) Data publikacji: 2016-11-14 13:27:01 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie o wyborze oferty dostawa produktu leczniczego Ledipasvirum Sofosbuvirum
(Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_dostawa_leku_Harvoni_apteka_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.pdf - 1062.84 KB) Data publikacji: 2016-11-25 11:47:04 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: zawiadomienie o wyborze oferty

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 914
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2016-10-06 10:20:13
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2016-10-06 10:26:25

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 67, Busko-Zdrój
www.zoz.busko.com.pl