Zamawiajacy: Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój
Kontakt: tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail: zamowienia@zoz.busko.com.pl, Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 665

Data publikacji: 2016-10-27 11:58:30

Przedmiot: Dostawa środków do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry rąk oraz pola zabiegowego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/63/16.

Treść przetargu:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.zoz.busko.com.pl Ogłoszenie nr 331926 - 2016 z dnia 2016-10-27 r. Busko-Zdrój: Dostawa środków do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry rąk oraz pola zabiegowego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00031146700000, ul. ul. Bohaterów Warszawy 67, 28100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3782401, e-mail , faks 041 3782768. Adres strony internetowej (URL): www.zoz.busko.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie www.zoz.buskocom.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie www.zoz.busko.com.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: pocztą lub oobiście Adres: ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry rąk oraz pola zabiegowego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/63/16 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry rąk oraz pola zabiegowego. Załącznik nr 1 - obejmuje środki do dezynfekcji i mycia narzędzi lekarskich, endoskopów i innych wyrobów medycznych, miejsc trudnodostępnych, tapicerki, lamp, chusteczki niedezynfekujące do powierzchni delikatnych, preparat w piance do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych o działaniu sporobójczym, emulsja do pielęgnacji skóry rąk, suche chusteczki do higieny powierzchni. Załącznik nr 2 - preparat w piance do dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, preparat do dezynfekcji cewników, preparat chlorowy w tabletkach do dezynfekcji dużych powierzchni. Załącznik nr 3 - dezynfekcja nieuszkodzonej skory przed zabiegami, jodowy roztwór do odkażania skóry, pochwy, ran świeżych i trudno gojących,preparat do antyseptyki błon śluzowych aktywny przy obciążeniu substancjami białkowymi i krwią,sterylny preparat do do czyszczenia, , nawilżania, utrzymywania ran w stanie wilgotnym,antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej. Załącznik nr 4- preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznychj, niealkaliczny preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk na bazie syntetycznych składników nie zawiera mydła. II.5) Główny kod CPV: 33631600-8 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 158969.57 Waluta: pln (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w miesiącach: 12 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 172 000,00 pln. dla całego przedmiotu zamówienia, a na poszczególne Załączniki nie mniej niż: Załącznik nr 1- 108 000,00 pln Załącznik nr 2- 32 000,00 pln Załącznik nr 3- 28 000,00 pln Załącznik nr 4- 4 000,00 pln Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Wykonawca składa na wezwanie poniższe dokumenty: a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy Pzp; b)składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykonawca składa na wezwanie dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 172 000,00 pln. dla całego przedmiotu zamówienia, a na poszczególne Załączniki nie mniej niż: Załącznik nr 1- 108 000,00 pln Załącznik nr 2- 32 000,00 pln Załącznik nr 3- 28 000,00 pln Załącznik nr 4- 4 000,00 pln III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Zamawiający na wezwanie składa poniższe dokumenty: 1. opisy lub fotografie lub rysunki lub inne podobne materiały oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie wymagań i parametrów podanych w załącznikach nr 1- nr 4. 2. aktualne dokumenty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. 2010, Nr 107, poz. 679), dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne; ulotka – opis produktu, dla wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE/jeśli dotyczy/ oraz powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego; 3. aktualne dokumenty zgodne z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. Nr 126 poz. 1381 z późń. zm.) dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze; ulotka – opis produktu, charakterystyka produktu leczniczego, pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego); 4. dla produktów zakwalifikowanych, jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy o produktach biobójczych z dnia 13.09.2002 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 175 poz. 1433 z późń. zm.) – pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym, ulotka – opis produktu, karta charakterystyki (zgodnie z REACH rozp. WE NR 1907/2006 z dnia 18.12.2006 z późniejszymi zmianami), 5. dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki w rozumieniu ustawy o kosmetykach z dnia 30.03.2001 r. ( Dz. U. 2001 r. Nr 42 poz. poz. 473 z późń. zm.) - potwierdzenie zgłoszenia w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych ( Portal CPNP) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., ulotka – opis produktu, 6.dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają działanie bójcze oferowanego preparatu tj. opinie PZH lub sprawozdania z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo przez akredytowane laboratoria z krajów UE lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zamawiający wymaga aby skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Oferta cenowa zgodna z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ, arkusze asortymentowo-cenowe stanowiące Załączniki od nr 1 do nr 4 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo – Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach: a. zmiana nazwy, adresu Wykonawcy, b. zmiana stawki podatku VAT, c. zmniejszenie ceny jednostkowej , d. wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niezrealizowania wartości umowy, e. wydłużenie okresu trwania umowy w sytuacji, gdy termin zawarcia nowej umowy związanej z realizacją tego samego przedmiotu zamówienia nie stanowi ciągłości chronologicznej z nową umową dotyczącą tego samego przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu niezmienności treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Powyższe wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aneks zostanie zawarty do czasu wyłonienia Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1026) lub do czasu zaistnienia przesłanek stanowiących podstawę zaprzestania dalszej realizacji przedmiotu zamówienia. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14/11/2016, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Załącznik nr 1 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dezynfekcja i mycie narzędzi lekarskich, endoskopów i innych wyrobów medycznych, miejsc trudnodostępnych, tapicerki, lamp, chusteczki niedezynfekujące do powierzchni delikatnych, preparat w piance do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych o działaniu sporobójczym, emulsja do pielęgnacji skóry rąk, suche chusteczki do higieny powierzchni. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 99883 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2 Nazwa: Załącznik nr 2 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę preparatu w piance do dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, preparatu do dezynfekcji cewników, preparatu chlorowego w tabletkach do dezynfekcji dużych powierzchni. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 30040 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 3 Nazwa: Załączik nr 3 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków do dezynfekcji nieuszkodzonej skory przed zabiegami, jodowy roztwór do odkażania skóry, pochwy, ran świeżych i trudno gojących,preparat do antyseptyki błon śluzowych aktywny przy obciążeniu substancjami białkowymi i krwią,sterylny preparat do do czyszczenia, , nawilżania, utrzymywania ran w stanie wilgotnym,antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 25975.57 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 4 Nazwa: Załącznik nr 4 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę preparatu alkoholowego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierającego w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych, niealkaliczny preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk na bazie syntetycznych składników nie zawiera mydła. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 3070 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączone pliki:

SIWZ dostawa środki do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/63/16
(SIWZ_dostawa_srodki_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.rar - 13694.531 KB) Data publikacji: 2016-10-27 12:00:59 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: SIWZ środki do dezynfekcji

Załączniki do SIWZ dostawa środki do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/63/16
(Zalaczniki_do_SIWZ_dostawa_srodki_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.rar - 763.279 KB) Data publikacji: 2016-10-27 12:02:46 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: załączniki do siwz na dezynfekcję

Odpowiedzi na zapytania nr 1 dostawa środki do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/63/16
(Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_dostawa_srodki_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.rar - 2191.481 KB) Data publikacji: 2016-11-08 13:50:06 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: odpowiedzi na zapytania

Modyfikacja SIWZ nr 1 dostawa środki do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/63/16
(Modyfikacja_nr_1_dostawa_srodki_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.pdf - 860.157 KB) Data publikacji: 2016-11-08 13:50:44 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: modyfikacja nr 1

Załacznik nr 2 po modyfikacji z dnia 08.11.2016 r. dostawa środki do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/63/16
(Zalacznik_nr_2_srodki_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2016_po_modyfikacji_08_11_2016.doc - 107.008 KB) Data publikacji: 2016-11-08 13:52:00 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: załacznik nr 2 po modyfikacji

Załacznik nr 2A po modyfikacji z dnia 08.11.2016 r. dostawa środki do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/63/16
(Zalacznik_nr_2_A_srodki_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2016_po_modyfikacji_08_11_2016.doc - 98.304 KB) Data publikacji: 2016-11-08 13:54:02 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: zalącznik 2Apo modyfikacji z dnia

Zalacznik nr 5 po modyfikacji z dnia 08.11.2016 r. dostawa środki do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/63/16
(Zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia_dostawa_srodki_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2016_po_modyfikacji_08_11_2016.doc - 128 KB) Data publikacji: 2016-11-08 13:55:10 Redaktor: Dorota Krzak
Załacznik nr 3 po modyfikacji z dnia 10.11.2016 r. dostawa środki do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/63/16
(Zalacznik_nr_3_srodki_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2016_po_modyfikacji_10_11_2016.doc - 119.808 KB) Data publikacji: 2016-11-10 09:15:08 Redaktor: Dorota Krzak
Protokół z otwarcia ofert dostawa środki do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/63/16 (
(Protokol_z_otwarcia_ofert_dostawa_srodki_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.rar - 1532.75 KB) Data publikacji: 2016-11-16 11:01:18 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: protokół

Zawiadomienie o wyborze oferty dostawa środki do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/63/16
(Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_dostawa_srodki_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.doc - 150.528 KB) Data publikacji: 2016-11-29 10:51:22 Redaktor: Dorota Krzak
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 890
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2016-10-27 11:58:30
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2016-10-27 12:03:37

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 67, Busko-Zdrój
www.zoz.busko.com.pl