Zamawiajacy: Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój
Kontakt: tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail: zamowienia@zoz.busko.com.pl, Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 668

Data publikacji: 2016-11-10 09:31:31

Przedmiot: Dostawa endoprotez oraz cementu kostnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/57/16.

Treść przetargu:
10/11/2016 S217 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Busko-Zdrój: Implanty ortopedyczne 2016/S 217-395547 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67 Osoba do kontaktów: Dorota Krzak, Kamil Kokoszczyk, Anna Dachowska- Sekcja Zamówień Publicznych i Zakupów, tel. 378-24-01, wew. 244 28-100 Busko-Zdrój Polska Tel.: +48 413782401-244 E-mail: zamowienia@zoz.busko.com.pl Faks: +48 413782401-244 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zoz.busko.com.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa endoprotez oraz cementu kostnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój. Kod NUTS PL331 II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu Zamówienie obejmuje dostawę endoprotez oraz cementu kostnego na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tj. ebdoprotezy cementowe i bezcementowe stawu biodrowego, endoprotezy cementowe i bezcementowe kolana, endoprotezy rewizyjne kolana i biodra, endoproezy stawu skokowego, barkowego i łokciowego. II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8)Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2)Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: Od 5 300 000 PLN do 53 353 000 PLN. Szacunkowa wartość bez VAT: 5 352 918 PLN II.2.2)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3)Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Endoproteza biodra cementowana – głowa bipolarna 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3)Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: 156 000 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Endoproteza biodra cementowana – panewka polietylenowa 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3)Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: 57 407 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 3 Nazwa: Endoproteza biodra przynasadowa 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3)Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: 518 450 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 4 Nazwa: Endoproteza biodra bezcementowa z panewką bezcementową – 1 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3)Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: 573 040 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 5 Nazwa: Endoproteza biodra becementowa z panewką bezcementowa 2 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3)Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: 167 940 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 6 Nazwa: Endoproteza biodra bezcementowa z panewką bezcementową 3 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3)Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: 625 600 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 7 Nazwa: Endoproteza biodra, kolana hipoalergiczne rewizyjne 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3)Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: 260 305 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 8 Nazwa: Endoproteza kolana bezcementowa 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3)Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: 707 920 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 9 Nazwa: Endoproteza kolana cementowa 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3)Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: 1 549 000 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 10 Nazwa: Endoprotezy innych stawów hipoalergiczne 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3)Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: 175 362 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 11 Nazwa: Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3)Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: 147 700 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 12 Nazwa: Endoproteza jednoprzedziałowa 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3)Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: 88 000 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 13 Nazwa: Cement kostny z antybiotykiem i bez antybiotyku 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3)Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: 94 000 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 14 Nazwa: Zestawy do zabiegów ortopedycznych do szycia łękotki 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3)Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: 231 000 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)Warunki dotyczące zamówienia III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: Wadium w wysokości 61 700 PLN (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) na cały przedmiot zamówienia, a na poszczególne załączniki w wysokości: Załącznik nr 1- 2 000 PLN Załącznik nr 2- 700 PLN Załącznik nr 3- 6 000 PLN Załącznik nr 4- 7 000 PLN Załącznik nr 5- 2 000 PLN Załącznik nr 6- 7 000 PLN Załącznik nr 7- 3 000 PLN Załącznik nr 8- 8 000 PLN Załącznik nr 9- 17 000 PLN Załącznik nr 10 – 2 000 PLN Załącznik nr 11 – 2 000 PLN Załącznik nr 12 – 1 000 PLN Załącznik nr 13 – 1 000 PLN Załącznik nr 14 – 3 000 PLN — należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Środki własne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju pozyskane z kontraktów z narodowym Funduszem Zdrowia. Płatność za towar na podstawie faktur w terminie 60 dni od dnia przekazania faktury. III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Pzp, w tym:: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 2. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 SIWZ podlegają sumowaniu. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 SIWZ wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. III.1.4)Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2)Warunki udziału III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca powinien posiadać i złożyć na wezwanie Zamawiającego: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4 SIWZ, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Dokumenty o których mowa powyżej w pkt. a), b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w pkt. c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu; e) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub w raju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczy dokument wskazany nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. a), b), c) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt d) stosuje się odpowiednio; f) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.4.4 ppkt a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt d) zdanie pierwsze stosuje się. III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 774 000 PLN na cały przedmiot zamówienia, a na poszczególne Załączniki nie mniej niż: Załącznik nr 1 – 169 000 PLN, Załącznik nr 2 – 62 000 PLN, Załącznik nr 3 – 560 000 PLN, Załącznik nr 4 – 618 000 PLN, Załącznik nr 5 – 181 000 PLN, Załącznik nr 6 – 675 000 PLN, Załącznik nr 7 – 281 000 PLN, Załącznik nr 8 – 764 000 PLN, Załącznik nr 9 – 1 672 000 PLN, Załącznik nr 10 – 189 000 PLN, Załącznik nr 11- 159 000 PLN, Załącznik nr 12 – 95 000 PLN, Załącznik nr 13 – 100 000 PLN, Załącznik nr 14 – 249 000 PLN. III.2.3)Kwalifikacje techniczne III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga 60 2. Termin uzupełnienia implantu. Waga 40 IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZOZ/DO/OM/ZP/57/16 IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 14.12.2016 - 09:00 IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 14.12.2016 - 9:30 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Listopad 2020 r. VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3)Informacje dodatkowe VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamowień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a 01-676 Warszawa Polska VI.4.2)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamowień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a 01-676 Warszawa Polska VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 8.11.2016

Załączone pliki:

Zalaczniki do SIWZ dostawa endoprotez oraz cemntu kostnego ZOZ/DO/OM/ZP/57/16
(Zalaczniki_do_SIWZ_dostawa_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.rar - 1314.016 KB) Data publikacji: 2016-11-10 09:44:46 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: zalaczniki do siwz

Odpowiedzi na zapytania nr 1 dostawa endoprotez oraz cemntu kostnego ZOZ/DO/OM/ZP/57/16
(Odpowiedzi_na_zytania_nr_1_dostawa_endoprotezy_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.pdf - 823.459 KB) Data publikacji: 2016-11-16 10:55:44 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapytania nr 2 dostawa endoprotez oraz cemntu kostnego ZOZ/DO/OM/ZP/57/16
(Odpowiedzi_na_zapytania_nr_2_dostawa_endoprotezy_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.rar - 2592.831 KB) Data publikacji: 2016-11-24 11:13:15 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: odpowiedzi na zapytania nr 2

SIWZ dostawa endoprotez oraz cementu kostnego ZOZ/DO/OM/ZP/57/16
(SIWZ_dostawa_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.doc - 318.464 KB) Data publikacji: 2016-11-25 07:36:05 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: siwz

Odpowiedzi na zapytania nr 3 dostawa endoprotez oraz cementu kostnego ZOZ/DO/OM/ZP/57/16
(Odpowiedzi_na_zapytania_nr_3_dostawa_endoprotezy_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.rar - 4238.702 KB) Data publikacji: 2016-11-30 08:57:23 Redaktor: Dorota Krzak
Odpowiedzi na zapytania nr 4 dostawa endoprotez oraz cementu kostnego ZOZ/DO/OM/ZP/57/16
(Odpowiedzi_na_zapytania_nr_4_dostawa_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.pdf - 696.512 KB) Data publikacji: 2016-11-30 10:02:06 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Odpowiedzi na zapytania

Zmiana w Suplemencie do dziennika Urzędowego UE dostawa endoprotez oraz cementu kostnego ZOZ/DO/OM/ZP/57/16
(Zmiana_w_suplemencie_do_Dziennika_Urzedowego_Unii_Europejskiej_dostawa_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.pdf - 630.683 KB) Data publikacji: 2016-12-02 08:34:45 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 8 po modyfikacji dostawa endoprotez oraz cementu kostnego ZOZ/DO/OM/ZP/57/16
(Zalacznik_nr_8_parametry_endoproteza_kolana_bezcementowa_ZOZ_Busko_Zdroj_2016_po_modyfikacji.doc - 108.544 KB) Data publikacji: 2016-12-09 08:17:50 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 9 po modyfikacji dostawa endoprotez oraz cementu kostnego ZOZ/DO/OM/ZP/57/16
(Zalacznik_nr_9_parametry_endoproteza_kolana_cementowa_ZOZ_Busko_Zdroj_2016_po_modyfikacji.doc - 107.52 KB) Data publikacji: 2016-12-09 10:25:37 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 15 formularz ofertowy po modyfikacji dostawa endoprotez oraz cementu kostnego ZOZ/DO/OM/ZP/57/16
(Zalacznik_nr_15_formularz_ofertowy_dostawa_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2016_po_modyfikacji.docx - 107.108 KB) Data publikacji: 2016-12-09 10:29:21 Redaktor: Dorota Krzak
Protokół z otwarcia ofert dostawa endoprotez oraz cementu kostnego ZOZ/DO/OM/ZP/57/16
(Protokol_z_otwarcia_ofert_endoprotezy_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.rar - 3119.377 KB) Data publikacji: 2016-12-15 09:35:15 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie o wyborze oferty dostawa endoprotez oraz cementu kostnego ZOZ/DO/OM/ZP/57/16
(Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_dostawa_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.rar - 6015.083 KB) Data publikacji: 2017-01-02 11:01:22 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na Załącznik nr 8 i nr 9 dostawa endoprotez oraz cementu kostnego ZOZ/DO/OM/ZP/57/16
(Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_dostawa_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.pdf - 907.417 KB) Data publikacji: 2017-01-18 07:19:35 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 763
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2016-11-10 09:31:31
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2016-11-10 09:45:26

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 67, Busko-Zdrój
www.zoz.busko.com.pl