Zamawiajacy: Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój
Kontakt: tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail: zamowienia@zoz.busko.com.pl, Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 670

Data publikacji: 2016-11-15 12:58:03

Przedmiot: Dostawa materiałów szewnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Treść przetargu:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.zoz.busko.com.pl Ogłoszenie nr 343108 - 2016 z dnia 2016-11-15 r. Busko-Zdrój: Dostawa materiałów szewnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00031146700000, ul. ul. Bohaterów Warszawy 67, 28100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3782401, e-mail , faks 041 3782768. Adres strony internetowej (URL): www.zoz.busko.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www.zoz.busko.com.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie www.zoz.busko.com.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: pocztą, osobiście Adres: ul. Bohaterów Wrszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów szewnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/58/16 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych tj: szwy niewchłanialne,wchłaniale, szwy syntetyczne, siatki,materiały specjalistyczne, klipsownice, wosk kostny, wkłady do odsysania. II.5) Główny kod CPV: 33140000-3 Dodatkowe kody CPV:33141120-7, 33141121-4, 33141122-1 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 166953 Waluta: pln (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w miesiącach: 12 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 180 000,00 pln na całe zadanie, a na poszczególne załączniki: na załącznik nr 1 minimum 17 000,00 zł, a na załącznik nr 2 minimum 3 000,00 zł, na załącznik nr 3 minimum 300 zł, na załącznik nr 4 minimum 16 000,00zł, na załącznik nr 5 minimum 1 000,00zł, na załącznik nr 6 minimum 3 800,00zł, na załącznik nr 7 minimum 2 300,00zł, na załącznik nr 8 minimum 15 000,00 zł, na załącznik nr 9 minimum 96 000,00zł, na załącznik nr 10 minimum 1 700,00zł, na załącznik nr 11 minimum 300,00 zł, na załącznik nr 12 minimum 1 600,00zł, na załącznik nr 13 minimum 17 000,00zł, na załącznik nr 14 minimum 5 000,00zł Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 , oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 180 000,00 pln na całe zadanie, a na poszczególne załączniki: na załącznik nr 1 minimum 17 000,00 zł, a na załącznik nr 2 minimum 3 000,00 zł, na załącznik nr 3 minimum 300 zł, na załącznik nr 4 minimum 16 000,00zł, na załącznik nr 5 minimum 1 000,00zł, na załącznik nr 6 minimum 3 800,00zł, na załącznik nr 7 minimum 2 300,00zł, na załącznik nr 8 minimum 15 000,00 zł, na załącznik nr 9 minimum 96 000,00zł, na załącznik nr 10 minimum 1 700,00zł, na załącznik nr 11 minimum 300,00 zł, na załącznik nr 12 minimum 1 600,00zł, na załącznik nr 13 minimum 17 000,00zł, na załącznik nr 14 minimum 5 000,00zł III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 16 do niniejszej SIWZ i arkusze asortymentowo-cenowe Załącznik nr 1-14. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3 SIWZ (załącznik nr 17 i 18 SIWZ) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60 ocena jakościowa 40 termin dostwa IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 25.2 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana umownego terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku działania siły wyższej, za którą strony uważać będą nagłe nadzwyczajne zdarzenia, niezależne od stron, których wystąpienia strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, a działanie których uniemożliwia wykonanie umowy zgodnie z jej treścią. 25.3 Zmiana stawki VAT. 25.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu zawarcia umowy w sytuacji, gdy termin zawarcia nowej umowy związanej z realizacją tego samego przedmiotu zamówienia nie stanowi ciągłości chronologicznej z nową umową dotyczącą tego samego przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu niezmienności treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Powyższe wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aneks zostanie zawarty do czasu wyłonienia Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) lub do czasu zaistnienia przesłanek stanowiących podstawę zaprzestania dalszej realizacji przedmiotu zamówienia. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23/11/2016, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: szwy niewchłanialne monofilamentowe 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zakupu jest dostawa i zakup szwów niewchłanialnych monofilamentowych 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 15443 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie ocena 60 jakość 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2 Nazwa: szwy wchłanialne syntetyczne 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zakupu jest dostawa i zakup szwy wchłanialne syntetyczne 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 2968 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 jakość 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 3 Nazwa: szwy niewchłanialne plecione 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zakupu jest dostawa i zakup szwy niewchłanialne plecione 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 308 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 jakość 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 4 Nazwa: siatki 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zakupu jest dostawa i zakup siatek chrgicznych 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 14640 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 5 Nazwa: szwy wchłanialne monofilamentowe 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zakupu jest dostawa i zakup szwy wchłanialne monofilamentowe 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 1213 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 jakość 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 6 Nazwa: materiały specjalistyczne 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zakupu jest dostawa i zakup materiały specjalistyczne 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 3522 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 7 Nazwa: klipsownice klipsy taśmy 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zakupu jest dostawa i zakup klipsownice klipsy taśmy 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141122-1 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 2160 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 8 Nazwa: materiały specjalistyczne siaki 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zakupu jest dostawa i zakup materiały specjalistyczne siaki 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 13861 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 9 Nazwa: szwy wchłaniale 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zakupu jest dostawa i zakup szwy wchłanialne 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 89237 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 10 Nazwa: szwy specjalistyczne 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zakupu jest dostawa i zakup szwy specjalistyczne 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 1590 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 11 Nazwa: wosk kostny 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zakupu jest dostawa i zakup wosku kostnego 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 336 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 12 Nazwa: szwy specjalistyczne 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zakupu jest dostawa i zakup szwy specjalistyczne 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 1480 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 13 Nazwa: wkłady do odsysania 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zakupu jest dostawa i zakup wkładów do odsysania 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 15295 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 14 Nazwa: klipsownice klisy i taśmy 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zakupu jest dostawa i zakup klipsownice klipsy taśmy 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 4900 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączone pliki:

SIWZ materiały szewne ZOZ Busko-Zdrój 2016
(SIWZ.MATERIALY.SZEWNE.ZOZ_BUSK_ZDROJ.2016..rar - 10080.609 KB) Data publikacji: 2016-11-15 13:08:37 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: SIWZ materiały szewne ZOZ Busko-Zdrój 2016

Załaczniki do SIWZ materiały szewne ZOZ Busko-Zdrój 2016
(ZALACZNIKI.DO.SIWZ.MATERIALY.SZEWNE.ZOZ_BUSK_ZDROJ.2016..rar - 2078.984 KB) Data publikacji: 2016-11-15 13:11:08 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Załaczniki do SIWZ materiały szewne ZOZ Busko-Zdrój 2016

Modyfikacja nr 1 materiały szewne ZOZ Busko-Zdrój 2016
(Modyfikacja_nr_1_dostawa_materialy_szewne_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.pdf - 839.093 KB) Data publikacji: 2016-11-22 10:34:23 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Modyfikacja nr 1 materiały szewne ZOZ Busko-Zdrój 2016

Modyfikacja nr 2materiały szewne ZOZ Busko-Zdrój 2016
(Modyfikacja_nr_2_dostawa_materialy_szewne_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.pdf - 833.722 KB) Data publikacji: 2016-11-24 12:04:05 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Modyfikacja nr 2materiały szewne ZOZ Busko-Zdrój 2016

Modyfikacja n3 materiały szewne ZOZ Busko-Zdrój 2016
(Modyfikacja_nr_3_dostawa_materialy_szewne_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.pdf - 784.941 KB) Data publikacji: 2016-11-25 12:02:57 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Modyfikacja nr 3 materiały szewne ZOZ Busko-Zdrój 2016

Załącznik nr 9A po modyfikacji z dnia 25-11-2016 parametry graniczne szwy ZOZ Busko Zdrój 2016
(Zalacznik_nr_9_A_po_modyfikacji_z_dn_25_11_2016_parametry_graniczne_szwy_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.pdf - 134.427 KB) Data publikacji: 2016-11-25 12:09:16 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Załącznik nr 9A po modyfikacji z dnia 25-11-2016 parametry graniczne szwy ZOZ Busko Zdrój 2016

Odpowiedzi an zapytania dostawa materiały szewne ZOZ Busko Zdrój 2016II
(Odpowiedzi_na_zapytania_dostawa_materialy_szewne_ZOZ_Busko_Zdroj_2016_II.rar - 8319.278 KB) Data publikacji: 2016-11-28 13:09:47 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Odpowiedzi an zapytania dostawa materiały szewne ZOZ Busko Zdrój 2016II

Modyfikacja nr 4 materiały szewne ZOZ Busko-Zdrój 2016
(Modyfikacja_nr_4_dostawa_materialy_szewne_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.pdf - 841.354 KB) Data publikacji: 2016-11-29 09:47:29 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Modyfikacja nr 4 materiały szewne ZOZ Busko-Zdrój 2016

Sprostowanie do odpowiedzi materiały szewne
(Sprostowanie_do_odpowiedzi.docx - 79.707 KB) Data publikacji: 2016-11-29 13:06:06 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Sprostowanie do odpowiedzi materiały szewne

Protokół z otwarcia ofert:ZOZ/DO/OM/ZP/58/16
(protokol_otwarcia_ofert_materialy_szewne_ZOZ_2016.rar - 2990.589 KB) Data publikacji: 2016-12-05 13:36:02 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Protokół z otwarcia ofert. Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/58/16

Zawiadomienie o wyborze oferty materiały szewne ZOZ Busko Zdrój 2017
(ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_SZEWNE_2016.doc - 187.904 KB) Data publikacji: 2017-02-10 10:24:08 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty materiały szewne ZOZ Busko Zdrój 2017

Sprostowanie do Zawiadomienie o wyborze oferty materiały szewne ZOZ Busko Zdrój 2017
(SPROSTOWANIE_DO_ZAWIADOMIENIA_O_WYBORZE_SZEWNE_2016.doc - 185.856 KB) Data publikacji: 2017-02-10 10:25:27 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Sprostowanie do Zawiadomienie o wyborze oferty materiały szewne ZOZ Busko Zdrój 2017

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1615
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2016-11-15 12:58:03
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2016-11-15 13:17:13

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 67, Busko-Zdrój
www.zoz.busko.com.pl