Zamawiajacy: Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój
Kontakt: tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail: zamowienia@zoz.busko.com.pl, Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 671

Data publikacji: 2016-11-17 10:04:56

Przedmiot: Dostawa rękawic diagnostycznych, chirurgicznych oraz ortopedycznych do Magazynu Medycznego –Gospodarczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016

Treść przetargu:
Ogłoszenie nr 344835 - 2016 z dnia 2016-11-17 r. Busko-Zdrój: Dostawa rękawic diagnostycznych, chirurgicznych oraz ortopedycznych do Magazynu Medycznego –Gospodarczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00031146700000, ul. ul. Bohaterów Warszawy 67, 28100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3782401, e-mail , faks 041 3782768. Adres strony internetowej (URL): www.zoz.busko.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie www.zoz.buskocom.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rękawic diagnostycznych, chirurgicznych oraz ortopedycznych do Magazynu Medycznego –Gospodarczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych, chirurgicznych oraz ortopedycznych do Magazynu Medycznego –Gospodarczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. 1. Rękawice foliowe damskie/męskie , a 100 szt - 150 Op., 2. Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,1mm , dłoni 0,08mm, mankiecie 0,06mm. Rolowany mankiet , rękawiczki mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach . Wew. warstwa polimeryzowana , nie chlorowane dł. min. 240mm . Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 na min. 12 substancji (bez cytostatyków) na poziomie min.1 . informacja o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowana na opakowaniu. Informacja o barierowości dla min. 2 slkoholi stosowanych w dezynfekcji etanolu i izopropanolu . dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Zgodne z normą EN 455 potwierdzoną przez jednostkę notyfikowaną . zgodne z normą ASTM F1671, z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu. Pakowane po 100 szt rozmiar S, M, L - 8.000 Op., 3. Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną-łagodząco-nawilżającą o właściwościach bakteriostatycznych, białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, Raport z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością potwierdzone okresowo wydawanym certyfikatem jednostki niezależnej. Rozmiary S, M, L pakowane 100 sztuk - 6.500 Op. 4. DOZOWNIK WIELORAZOWY z możliwością montowania na ścianie wykonany z białego tworzywa sztucznego z możliwością dezynfekcji o wymiarach: Wysokość – 165 mm; szerokość – 100 mm; możliwość instalowania pudełek o szerokości 100 -130 mm 5-Szt. 5. Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), rozmiary S-XL, pakowane maks. 100 sztuk.75 Op. 6. Rękawice diagnostyczne , lateksowe , pudrowane, AQL 1,5 z rolowanym mankietem , mikroteksturowane/teksturowane . Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,12mm+-0,01mm , dłoni 0,1mm+-0,01mm , mankiecie 0,08mm. Długość min. 240mm zgodne z normą EN 455 , dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Pakowane po 100szt rozmiar S,M,L 4.000 Op. 7. Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 30 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Rozmiary 6,0-9,0, 20.500 Para 8. Rękawice do ochrony przed promieniowaniem RTG, lateksowe, bezołowiowe, redukujące dawkę promieniowania wiązki skupionej o 63, 53 i 46 % dla energii odpowiednio 60, 80 i 100 kV przy grubości rękawicy chirurgicznej wynoszącej na palcu 0,35 mm, ekwiwalent ołowiu 0,04 mm Pb. 2 Para 9. Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL = 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2012 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność cytostatyków (raporty z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar 6,0-9,0, 100 Para 10. Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań) . Rozmiar 6,0-9,0, 8.000 Para 11. Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, lateksowe, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, o zwiększonej grubości palców 0,32 mm, siła zrywania min. 26 N, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny - brązowy, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań). Rozmiar 6,0-9,0, 1.000 Para II.5) Główny kod CPV: 33141000-0 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 258800 Waluta: pln (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w miesiącach: 12 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 280.000,00 pln na całe zadanie Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Wykonawca składa na wezwanie poniższe dokumenty: a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy Pzp; b)składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykonawca składa na wezwanie dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 280.000,00 pln na całe zadanie III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Zamawiający na wezwanie składa poniższe dokumenty: a)aktualne dokumenty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2015 poz. 876 ze zm) dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne, b)opisy, fotografie lub rysunki lub inne podobne materiały oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie wymagań i parametrów podanych w załączniku nr 5. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Oferta cenowa zgodna z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ, arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo – Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 40 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zmiany umowy Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana umownego terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku działania siły wyższej, za którą strony uważać będą nagłe nadzwyczajne zdarzenia, niezależne od stron, których wystąpienia strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, a działanie których uniemożliwia wykonanie umowy zgodnie z jej treścią. 3. Zmiana nazwy, adresu Wykonawcy, 4. Zmniejszenie ceny jednostkowej , 5. Wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niezrealizowania wartości umowy, 6. Wydłużenie okresu trwania umowy w sytuacji, gdy termin zawarcia nowej umowy związanej z realizacją tego samego przedmiotu zamówienia nie stanowi ciągłości chronologicznej z nową umową dotyczącą tego samego przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu niezmienności treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Powyższe wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aneks zostanie zawarty do czasu wyłonienia Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp lub do czasu zaistnienia przesłanek stanowiących podstawę zaprzestania dalszej realizacji przedmiotu zamówienia. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29/11/2016, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączone pliki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016
(SIWZ.REKAWICE_JEDNORAZOWY.ZOZ_BUSKO_ZDROJ.2016.rar - 9449.4 KB) Data publikacji: 2016-11-17 10:06:10 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016
(SIWZ_ZALACZNIKI.REKAWICE_JEDNORAZOWY.ZOZ_BUSKO_ZDROJ.2016.rar - 620.922 KB) Data publikacji: 2016-11-17 10:15:40 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI (SIWZ) 1. Załącznik nr 1: Oświadczenie nr 1 2. Załącznik nr 2: Oświadczenie nr 2 3. Załącznik nr 3: Oświadczenie nr 3 4. Załącznik nr 4: Formularz ofertowy 5. Załącznik nr 5: Arkusz asortymentowo- cenowy 6. Załącznik nr 6: Wzór umowy Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016

Informacja o wniesionym odwołaniu:ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016
(INFORMACJA _O_WNEISIONYM_ODWOLANIU.REKAWICE_JEDNORAZOWY.ZOZ_BUSKO_ZDROJ.2016.pdf - 967.713 KB) Data publikacji: 2016-11-24 12:17:13 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Informacja o wniesionym odwołaniu. Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016

Treść odwołania.ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
(ODWOLANIE.REKAWICE_JEDNORAZOWY.ZOZ_BUSKO_ZDROJ.2016.rar - 11512.95 KB) Data publikacji: 2016-11-24 12:19:40 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Treść odwołania. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest „Dostawa rękawic diagnostycznych, chirurgicznych oraz ortopedycznych do Magazynu Medycznego –Gospodarczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju”. Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016

Kopia treści odwołania.ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
(ODWOLANIE_SKAN.REKAWICE_JEDNORAZOWY.ZOZ_BUSKO_ZDROJ.2016.rar - 10823.232 KB) Data publikacji: 2016-11-25 09:13:56 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Kopia oryginalnej treści odwołania , która wpłynęła do Zamawiającego od Wykonawcy ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Sprostowanie do Informacja o wniesionym odwołaniu:ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016
(SPROSTOWANIE_INFORMACJA _O_WNEISIONYM_ODWOLANIU.REKAWICE_JEDNORAZOWY.ZOZ_BUSKO_ZDROJ.2016.pdf - 811.598 KB) Data publikacji: 2016-11-25 11:55:05 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Sprostowanie do informacji z dnia 24.11.2016 r. o wniesionym odwołaniu. Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016

Modyfikacja nr 1 z dnia 28.11.2016 r.ZOZ/DO/OM/ZP/66/2015
(MODYFIKACJA_NR_1_28.11.2016.REKAWICE_JEDNORAZOWY.ZOZ_BUSKO_ZDROJ.2016.pdf - 783.46 KB) Data publikacji: 2016-11-28 11:10:23 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Modyfikacja nr 1 z dnia 28.11.2016 r. Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016

Informacja nr 1 z dnia 01.12.2016 r.:ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016
(INFORMACJA_NR_1_ZAPYTANIA_NR_1.REKAWICE_JEDNORAZOWY.ZOZ_BUSKO_ZDROJ.2016.rar - 5649.583 KB) Data publikacji: 2016-12-01 09:09:22 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Informacja dla Wykonawców nr 1. Odpowiedzi na zapytania nr 1. Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016

Modyfikacja nr 2 z dnia 06.12.2016 r.ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016
(MODYFIKACJA_NR_2_06.12.2016.REKAWICE_JEDNORAZOWY.ZOZ_BUSKO_ZDROJ.2016.pdf - 927.376 KB) Data publikacji: 2016-12-06 11:33:03 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Modyfikacja nr 2 z dnia 06.12.2016 r. Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016

Załącznik nr 4 –Formularz ofertowy. Modyfikacja nr 2 z dnia 06.12.2016 r.
(ZALACZNIK_NR_4.FORMULARZ OFERTOWY.REKAWICE_JEDNORAZOWY.ZOZ_BUSKO_ZDROJ.2016.MODYFIKACJA_NR_2_06.12.2016.pdf - 114.371 KB) Data publikacji: 2016-12-06 11:38:55 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Załącznik nr 4 –Formularz ofertowy po modyfikacji nr 2 z dnia 06.12.2016 r.Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia:359674-2016 z dnia 06.12.2016 r.
(OGLOSZENIE_OZMIANIE_OGLOSZENIA.NR_359674_2016.06.12.2016.pdf - 530.56 KB) Data publikacji: 2016-12-06 11:43:39 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia:359674-2016 z dnia 06.12.2016 r.Ogłoszenia powiązane nr 352506-2016 z dnia 28.11.2016 r.

Protokół z otwarcia ofert ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016
(Protokol_z_otwarcia_ofert_rekawice_ZOZ_Busko_Zdroj_2016.pdf - 872.191 KB) Data publikacji: 2016-12-12 10:24:34 Redaktor: Kamil Kokoszczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016
(ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE.REKAWICE_JEDNORAZOWY.ZOZ_BUSKO_ZDROJ.2016.rar - 2040.72 KB) Data publikacji: 2017-01-20 14:14:04 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. .Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/66/2016

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1618
Wprowadził do systemu: Kamil Kokoszczyk, data: 2016-11-17 10:04:56
Opublikował: Kamil Kokoszczyk, data publikacji: 2016-11-17 10:25:51

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 67, Busko-Zdrój
www.zoz.busko.com.pl