Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 799

Data publikacji:
2018-12-24 11:34:32

Przedmiot: Modernizacja pomieszczeń dawnego Oddziału Pediatrycznego (odcinka tzw. biegunek) w celu dostosowania na potrzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/47/18.

Treść przetargu:
Ogłoszenie nr 664175-N-2018 z dnia 2018-12-24 r. Zespół Opieki Zdrowotnej: Modernizacja pomieszczeń dawnego Oddziału Pediatrycznego (odcinka tzw. biegunek) w celu dostosowania na potrzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00031146700000, ul. ul. Bohaterów Warszawy 67 , 28100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3782401, e-mail sekretariat@zoz.busko.pl, faks 041 3782768. Adres strony internetowej (URL): www.zoz.busko.com.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): samodzielny zespół opieki zdrowotnej I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie www.zoz.busko.com.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie www.zoz.busko.com.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: operator pocztowy, posłaniec, osobiście Adres: ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń dawnego Oddziału Pediatrycznego (odcinka tzw. biegunek) w celu dostosowania na potrzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/47/18 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: tylko jednej części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń dawnego Oddziału Pediatrycznego (odcinka tzw. biegunek) w celu dostosowania na potrzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przedmiot zamówienia wykonawca wykona na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 8, która obejmuje roboty budowlane oraz podłączenie do istniejącej instalacji gazów medycznych- 6 paneli gazów z co najmniej dwoma elementami tj. tlen i próżnia oraz dokona próby szczelności zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami. II.5) Główny kod CPV: 45215140-0 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45000000-7 45300000-0 45400000-1 45410000-4 45442100-8 45310000-3 45330009-0 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 230000,00 Waluta: pln (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 90 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 90 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę, która obejmowała modernizację, lub remont, lub budowę, lub przebudowę na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. każda. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem, że Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę, która obejmowała modernizację, lub remont, lub budowę, lub przebudowę na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. każda. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2.Dokument potwierdzający, żei Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Oferta cenowa zgodna z załączonym ,,formularzem ofertowym” – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 (Załącznik nr 2 i 3 SIWZ) 3. Oświadczenie o podwykonawcach (Załącznik nr 1A) 4. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”. 6. Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji 20,00 aspekt społeczny 20,00 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach; 1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru. 2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 3) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania. 5) konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 6) w przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych. 7) rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami. 8) zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku; 1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania 2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej 3) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane 4) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. 5) Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy. 3. Zmiana terminu, która wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach; 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz); b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia. c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, e) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót f) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności; - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. - odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. f) Skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego. 4. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że; a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia). c) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego. d) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej. 5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-08, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > pln IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Załączone pliki:

SIWZ remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(SIWZ_pododdzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.pdf - 15348.621 KB) Data publikacji: 2018-12-24 11:38:07 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: SIWZ remont dawnego Oddziału Pediatrycznego (odcinek tzw. biegunek) na pododdział endoprotez

Załączniki do SIWZ remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Zalaczniki_do_SIWZ_pododdzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.rar - 573.395 KB) Data publikacji: 2018-12-24 11:39:28 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Załaczniki do siwz - umowa, oświadczenia

Załącznik nr 7a - Projekt
(Zalacznik_nr_7_a_Rysunek_nr_1_PROJEKT_pododdzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.pdf - 456.689 KB) Data publikacji: 2018-12-24 11:41:45 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: rysunek

Załącznik nr 7 b- Inwentaryzacja remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Zalacznik_nr_7_b_Rysunek_nr_ 2_INWENTARYZACJA_pododdzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.pdf - 176.2 KB) Data publikacji: 2018-12-24 11:45:28 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: załacznik nr 7b

Załącznik nr 8 a - przedmiar robót remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Zalacznik_nr_8_a_przedmiar_robot_roboty_budowlane_pododdzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.pdf - 169.752 KB) Data publikacji: 2018-12-24 11:46:45 Redaktor: Dorota Krzak
Załacznik nr 8 b- zawartość opracowania remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Zalacznik_nr_8_b_zawartosc_opreacowania_pododdzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.pdf - 172.727 KB) Data publikacji: 2018-12-24 11:48:05 Redaktor: Dorota Krzak
STWiOR ogólny remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Zalacznik_nr_8_c_STWiOR_ogolny_pododdzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.pdf - 112.84 KB) Data publikacji: 2018-12-24 11:48:52 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: stwior ogólny

STWiOR tynkowanie remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Zalacznik_nr_8_d_STWiOR_tynkowanie_wygladazanie_pododdzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.pdf - 215.405 KB) Data publikacji: 2018-12-24 11:49:51 Redaktor: Dorota Krzak
STWiOR roboty malarskie remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Zalacznik_nr_8_e_SRWiOR_roboty_malarskie_pododdzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.pdf - 259.157 KB) Data publikacji: 2018-12-24 11:50:32 Redaktor: Dorota Krzak
STWiOR kładzenie płytek remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Zalacznik_nr_8_f_STWiOR_kladzenie_plytek_pododdzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.pdf - 146.242 KB) Data publikacji: 2018-12-24 11:51:10 Redaktor: Dorota Krzak
Po zmianie formularz ofertowy remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Po_zmianie_27_12_2018_Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_poodzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.docx - 114.5 KB) Data publikacji: 2018-12-27 07:50:36 Redaktor: Dorota Krzak
Po zmianie wzór umowy remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Po_zmianie_27_12_2018_Zalacznik_nr_6_wzor_umowy_poodzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.doc - 199.68 KB) Data publikacji: 2018-12-27 07:51:08 Redaktor: Dorota Krzak
Modyfikacja nr 1 remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Modyfikacja_nr_1_ pododdzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.pdf - 823.335 KB) Data publikacji: 2018-12-28 13:00:42 Redaktor: Dorota Krzak
Po zmianie 2 Załacznik nr 1 remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Po_zmianie_2_28_12_2018_Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_poodzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.docx - 114.417 KB) Data publikacji: 2018-12-28 13:01:52 Redaktor: Dorota Krzak
Po zmianie 2 Załacznik nr 6 remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Po_zmianie_2_28_12_2018_Zalacznik_nr_6_wzor_umowy_poodzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.doc - 200.192 KB) Data publikacji: 2018-12-28 13:02:34 Redaktor: Dorota Krzak
Protokół z otwarcia ofert remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Protokol_z_otwarcia_ofert_ pododdzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.pdf - 850.245 KB) Data publikacji: 2019-01-09 08:52:10 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty remont pododdział endoprotez ZOZ/DO/OM/ZP/47/2018
(Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_pododdzial_endoprotez_ZOZ_Busko_Zdroj_2018.pdf - 1468.538 KB) Data publikacji: 2019-01-17 13:55:58 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: zawiadomienie o wyborze oferty

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 369
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2018-12-24 11:34:32
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2018-12-24 11:51:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu