Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 855

Data publikacji:
2020-01-30 13:29:43

Przedmiot: Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Treść przetargu:
Ogłoszenie nr 507723-N-2020 z dnia 2020-01-30 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej: Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00031146700000, ul. ul. Bohaterów Warszawy  67 , 28-100  Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3782401, e-mail sekretariat@zoz.busko.pl, faks 041 3782768.
Adres strony internetowej (URL): www.zoz.busko.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.zoz.busko.com.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zoz.busko.com.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
operator pocztowy, posłaniec, osobiście
Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/04/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę mięsa i wyrobów wędliniarskich (m.in. mięso wieprzowe, mięso drobiowe, wędliny, kiełbasa, szynka, polędwica, smalec, boczek, słonina) do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, przy ul. Boh. Warszawy 67 w 28-100 Busko-Zdrój.
II.5) Główny kod CPV: 15100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15110000-2
15131120-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 136190,48
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach    Okres w dniach    Data rozpoczęcia    Data zakończenia
12           
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 120 000,00 pln a naposzczególne załączniki nie mniej niż: Załącznik nr 1 – 30 000,00 pln Załącznik nr 2 – 28 000,00 pln Załącznik nr 3 – 35 000,00 pln Załącznik nr 4 – 2 000,00 pln Załącznik nr 5 – 25 000,00 pln
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 120 000,00 pln a na poszczególne załączniki nie mniej niż: Załącznik nr 1 – 30 000,00 pln Załącznik nr 2 – 28 000,00 pln Załącznik nr 3 – 35 000,00 pln Załącznik nr 4 – 2 000,00 pln Załącznik nr 5 – 25 000,00 pln
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający w tym zakresie nie wymaga żadnych dokumentów lub oświadczeń.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta cenowa zgodna z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ 2. Arkusze asortymentowo-cenowe stanowiące Załączniki nr 1- nr 5 do SIWZ. 3. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3 SIWZ (Załącznik nr 7 i nr 8 do SIWZ) 4. Pełnomocnictwo – Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena brutto    60,00
Termin płatności    40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; a. zmiana nazwy, adresu Wykonawcy, b. zmiana stawki podatku VAT, c. zmniejszenie ceny jednostkowej , d. wprowadzenia dostaw zamiennych za produkt/asortyment którego produkcja zastała wstrzymana/zakończona z przyczyn, na które strony nie miały wpływu, e. możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach i przesunięć pomiędzy pozycjami, przy zaznaczeniu, iż nie może być przekroczona kwota brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w par. 3 ust. 1 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHZałączone pliki:

SIWZ dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20
(SIWZ_dostawa_artykulow_miesnych_ZOZ_Busko_Zdroj_2020.pdf - 10727.851 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:30:48 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: SIWZ dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20
(Zalacznik_nr_1_arkusz_asortymentowo_cenowy_mieso_wyroby_wedliniarskie_ZOZ_Busko_Zdroj_2020.doc - 87.04 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:31:23 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Załącznik nr 2 arkusz asortymentowo-cenowy dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20
(Zalacznik_nr_2_arkusz_asortymentowo_cenowy_mieso_wyroby_wedliniarskie_ZOZ_Busko_Zdroj_2020.doc - 85.504 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:31:39 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Załącznik nr 2 arkusz asortymentowo-cenowy dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Załącznik nr 3 arkusz asortymentowo-cenowy dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20
(Zalacznik_nr_3_arkusz_asortymentowo_cenowy_mieso_wyroby_wedliniarskie_ZOZ_Busko_Zdroj_2020.doc - 96.256 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:31:56 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Załącznik nr 3 arkusz asortymentowo-cenowy dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Załącznik nr 4 arkusz asortymentowo-cenowy dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20
(Zalacznik_nr_4_arkusz_asortymentowo_cenowy_mieso_wyroby_wedliniarskie_ZOZ_Busko_Zdroj_2020.doc - 84.992 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:32:14 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Załącznik nr 4 arkusz asortymentowo-cenowy dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Załącznik nr 5 arkusz asortymentowo-cenowy dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20
(Zalacznik_nr_5_arkusz_asortymentowo_cenowy_mieso_wyroby_wedliniarskie_ZOZ_Busko_Zdroj_2020.doc - 97.28 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:32:31 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Załącznik nr 5 arkusz asortymentowo-cenowy dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Załącznik nr 6 formularz cenowy dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20
(Zalacznik_nr_6_formularz_ofertowy_dostawa_artykulow_miesnych_ZOZ_Busko_Zdroj_2020.docx - 82.894 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:32:57 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Załącznik nr 6 formularz cenowy dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Załącznik nr 7 oświadczenie nr 1 spełnienie warunków dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20
(Zalacznik_nr_7_oswiadczenie_nr_1_spelnianie_warunkow_dostawa_artykulow_miesnych_ZOZ_Busko_Zdroj_2020.docx - 59.85 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:33:28 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Załącznik nr 7 oświadczenie nr 1 spełnienie warunków dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Załącznik nr 8 oświadczenie nr 2 wykluczenie dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20
(Zalacznik_nr_8_oswiadczenie_nr_2_wykluczenie_dostawa_artykulow_miesnych_ZOZ_Busko_Zdroj_2020.docx - 60.944 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:34:01 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Załącznik nr 8 oświadczenie nr 2 wykluczenie dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Załącznik nr 9 oświadczenie nr 3 grupa kapitałowa dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20
(Zalacznik_nr_9_oswiadczenie_nr_3_dostawa_artykulow_miesnych_ZOZ_Busko_Zdroj_2020.doc - 76.8 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:38:27 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Załącznik nr 9 oświadczenie nr 3 grupa kapitałowa dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Załącznik nr 10 wzór umowy dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20
(Zalacznik_nr_10_wzor_umowy_dostawa_artykulow_miesnych_ZOZ_Busko_Zdroj_2020.DOC - 124.416 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:39:00 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Załącznik nr 10 wzór umowy dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Protokół z otwarcia dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20
(Protokol_z_otwarcia_dostawa_artykulow_miesnych_ZOZ_Busko_Zdroj_2020.doc - 113.664 KB) Data publikacji: 2020-02-11 12:59:17 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Protokół z otwarcia dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Zawiadomienie o wyborze oferty odrzuceniu dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20
(Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_odrzuceniu_dostawa_artykulow_miesnych_ZOZ_Busko_Zdroj_2020.pdf - 3312.696 KB) Data publikacji: 2020-02-18 08:14:34 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty odrzuceniu dostawa artykułów mięsnych ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 163
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2020-01-30 13:29:43
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2020-01-30 13:39:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu