Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 804

Data publikacji:
2019-02-08 10:33:22

Przedmiot: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/05/19.

Treść przetargu:
Ogłoszenie nr 511948-N-2019 z dnia 2019-02-08 r. Zespół Opieki Zdrowotnej: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00031146700000, ul. ul. Bohaterów Warszawy 67 , 28100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3782401, e-mail sekretariat@zoz.busko.pl, faks 041 3782768. Adres strony internetowej (URL): www.zoz.busko.com.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): samodzielny zespół opieki zdrowotnej I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie www.zoz.busko.com.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie www.zoz.busko.com.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: operator pocztowy, posłaniec, osobiście Adres: ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/05/19 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, zgodnie z opisem zawartym w Załącznikach od nr 1 do nr 8. II.5) Główny kod CPV: 33141000-0 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 31711140-6 33600000-6 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 21666667,00 Waluta: pln (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 12 lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczające jest złożone oświadczenie nr 1 Załącznik nr 10 do SIWZ zgodnie z pkt 9.3. do SIWZ. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 224 500,00 pln. dla całego przedmiotu zamówienia, a na Załączniki nie mniej niż: Załącznik nr 1- 1 500,00 pln. Załącznik nr 2- 6 000,00 pln Załącznik nr 3- 2 000,00 pln Załącznik nr 4- 140 000,00 pln Załącznik nr 5- 31 000,00 pln Załącznik nr 6- 12 000,00 pln Załącznik nr 7- 2 000,00 pln Załącznik nr 8- 30 000,00 pln Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczające jest złożone oświadczenie nr 1 Załącznik nr 10 do SIWZ zgodnie z pkt 9.3. do SIWZ Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy Pzp; III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 224 500,00 pln. dla całego przedmiotu zamówienia, a na Załączniki nie mniej niż: Załącznik nr 1- 1 500,00 pln. Załącznik nr 2- 6 000,00 pln Załącznik nr 3- 2 000,00 pln Załącznik nr 4- 140 000,00 pln Załącznik nr 5- 31 000,00 pln Załącznik nr 6- 12 000,00 pln Załącznik nr 7- 2 000,00 pln Załącznik nr 8- 30 000,00 pln III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1) Opisy lub foldery lub katalogi oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnienie wymagań i parametrów podanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 - nr 7 do SIWZ. 2) Aktualne dokumenty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. 2017, poz. 211 ze zm.), dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne, 3) Aktualne dokumenty (zgłoszenia, wpisy lub pozwolenia) zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2211) - dla Załącznika nr 8. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1.Oferta cenowa zgodna z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ, 2. Arkusze asortymentowo-cenowe stanowiące Załączniki od nr 1 – do nr 8. 3. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3 SIWZ (Załączniki nr 10 i nr 11 do SIWZ) 4. Pełnomocnictwo – Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 termin dostawy 40,00 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 1. Zmiana nazwy, adresu Wykonawcy, 2. Zmiana stawki podatku VAT, 3. Zmniejszenie ceny jednostkowej , 4. Wprowadzenia dostaw zamiennych za produkt/asortyment którego produkcja zastała wstrzymana/zakończona z przyczyn, na które strony nie miały wpływu, 5. możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach i przesunięć pomiędzy pozycjami, przy zaznaczeniu, iż nie może być przekroczona kwota brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w par. 3 ust. 1 umowy. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-19, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > pl IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Załączone pliki:

SIWZ dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(SIWZ_sprzet_jednorazowy_endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.pdf - 11967.271 KB) Data publikacji: 2019-02-08 10:34:37 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: siwz

Załączniki do SIWZ dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19 (
(Zalaczniki_do_SIWZ_sprzet_jednorazowy_endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.rar - 1003.401 KB) Data publikacji: 2019-02-08 10:35:25 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: załączniki

Modyfikacja nr 1 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Modyfikacja_nr_1_sprzet_jednorazowy_endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.pdf - 758.067 KB) Data publikacji: 2019-02-15 13:05:50 Redaktor: Dorota Krzak
Odpowiedzi na zapytania nr 1 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_sprzet_jednorazowy_endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.pdf - 8332.051 KB) Data publikacji: 2019-02-20 14:35:52 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: odpowiedzi

Załącznik nr 4 B dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Po_modyfikacji_Zalacznik_nr_4_B_arkusz_asortymentowo_cenowy_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.doc - 111.616 KB) Data publikacji: 2019-02-20 14:37:29 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 4 C dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Po_modyfikacji_Zalacznik_nr_4_C_arkusz_asortymentowo_cenowy_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.doc - 101.888 KB) Data publikacji: 2019-02-20 14:37:55 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 1 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Zalacznik_nr_1_arkusz_asortymentowo_cenowy_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.doc - 104.448 KB) Data publikacji: 2019-02-21 09:54:48 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 2 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Zalacznik_nr_2_arkusz_asortymentowo_cenowy_endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.doc - 102.912 KB) Data publikacji: 2019-02-21 09:55:26 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 3 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Zalacznik_nr_3_arkusz_asortymentowo_cenowy_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.doc - 101.376 KB) Data publikacji: 2019-02-21 09:55:57 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 5 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Zalacznik_nr_5_arkusz_asortymentowo_cenowy_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.doc - 130.56 KB) Data publikacji: 2019-02-21 09:56:29 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 6 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Zalacznik_nr_6_arkusz_asortymentowo_cenowy_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.doc - 127.488 KB) Data publikacji: 2019-02-21 09:56:56 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 7 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Zalacznik_nr_7_arkusz_asortymentowo_cenowy_endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.doc - 102.4 KB) Data publikacji: 2019-02-21 09:57:30 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 8 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Zalacznik_nr_8_arkusz_asortymentowo_cenowy_endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.doc - 108.544 KB) Data publikacji: 2019-02-21 09:58:02 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 9 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Zalacznik_nr_9_formularz_ofertowy_endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.docx - 111.468 KB) Data publikacji: 2019-02-21 09:58:31 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 10 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Zalacznik_nr_10_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.docx - 84.871 KB) Data publikacji: 2019-02-21 09:59:11 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 11 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Zalacznik_nr_11_oswiadczenie_wykluczenie_endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.docx - 86.961 KB) Data publikacji: 2019-02-21 09:59:42 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 12 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Zalacznik_nr_12_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitulowej_endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.doc - 99.328 KB) Data publikacji: 2019-02-21 10:00:12 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 13 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Zalacznik_nr_13_wzor_umowy_endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.DOC - 142.848 KB) Data publikacji: 2019-02-21 10:00:42 Redaktor: Dorota Krzak
Załącznik nr 4A dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Po_modyfikacji_2_Zalacznik_nr_4_A_arkusz_asortymentowo_cenowy_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019_2.doc - 116.224 KB) Data publikacji: 2019-02-21 10:40:26 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: załącznik 4A

Załącznik nr 4 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Po_modyfikacji_2_Zalacznik_nr_4_arkusz_asortymentowo_cenowy_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019_2.doc - 116.736 KB) Data publikacji: 2019-02-21 10:41:09 Redaktor: Dorota Krzak

Opis: Załącznik nr 4

Protokół z otwarcia ofert dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Protokol_z_otwarcia_ofert_dostawa_sprzetu_pracownia_endoskopii_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.pdf - 1814.14 KB) Data publikacji: 2019-02-27 13:09:53 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie o unieważnieniu na Zał. 1,5,6,8 dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_sprzet_jednorazowy_endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.pdf - 798.471 KB) Data publikacji: 2019-03-01 14:18:18 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie o wyborze oferty odrzuceniu dostawa sprzętu jednorazowego Endoskopia ZOZ/DO/OM/ZP/05/19
(Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_odrzuceniu_sprzet_jednorazowy_endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2019.pdf - 5004.535 KB) Data publikacji: 2019-03-13 09:49:22 Redaktor: Dorota Krzak
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 537
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2019-02-08 10:33:22
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2019-02-08 10:35:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu